کابل 1/5*3 افشان

توضیحات محصول

سيم هاي برق وظيفه انتقال جريان الكتريسيته را دارند و اين انتقال توسط بخش هاي داخلي تشكيل دهنده سيم و كابل انجام مي گيرد. به صورت كلي، بخش هاي مختلف سيم يا كابل از قسمت هايي همچون هادي )از جنس مس، آلومينيم و يا مس قلع اندود(، عايق، حفاظ، زره فلزي، روكش جداكننده، پوشش مياني و روكش نهايي تشكيل شده اند. انواع مختلف هادي ها در كالس هاي مختلف دسته بندي و شناخته مي شوند: كالس هادي هاي تك مفتولي)1 Class – Solid ) كالس هادي هاي نیمه افشان )2 Class – Stranded) كالس هادي هاي افشان )5 Class – Flexible) كالس هادي هاي افشان با انعطاف پذيری باال )6 Class – Flexible Super) قسمت هادي، بخشي از سيم و كابل مي باشد كه وظيفه هدايت جريان برق را بر عهده دارد. هادي هاي تك مفتولي )Conductors Solid ،)فقط از يك مفتول تشكيل شده اند و ممكن است كه سطح مقطع آن ها بصورت مقطع گرد يا مقطع غير گرد باشد. آشنايي با مفاهيم سيم و كابل 8 com.simiacable.www 9 هادي هاي نیمه افشان)Conductors Stranded ،)عموما از چند تك مفتول كه همه يا بعضي از آن ها داراي تاب منظم )طول تاب و جهت مشخص( می باشند تشكيل شده اند. اين نوع هادي ها مي توانند بصورت مقاطع گرد يا غير گرد توليد شوند. ه��ادي هاي گرد با مفتول هاي تابيده هم مرك��ز )Conductors Stranded Concentrically ،)از تعدادي هادي تك مفتولي كه همگي به طور هم مركز در يك يا چند اليه مجزا تابيده شده اند تشکیل می شوند و نكته مهم اين است كه جهت تاب هر اليه، عكس جهت تاب اليه مجاور باشد. هادي هاي دسته اي یا بانچ شده )Conductors Bunched ،)هادي های چند مفتولي می باشند كه مفتول هاي آنها همگي در يك جهت و با يك طول تاب، به صورت نامنظم، به هم تابيده شده اند. هادي هاي فشرده یا کامپکت )Conductors Compacted ،)شامل چند مفتول هستند كه فضاي بين آن ها با به كارگيري تراكم مكانيكي، كشش و يا روش هاي مناسب ديگر از طريق شكل دادن و جابجايي مفتول ها كاهش يافته است. هادي هاي تابيده بصورت گروهي )Conductors Stranded Multiple ،)هادي هاي چند مفتولي متشكل از چند گروه مفتول هستند كه در يك يا چند اليه به هم تابيده شده اند. هادي ها در هر گروه مي توانند به صورت تابيده منظم يا نامنظم باشند. و هادي هاي هم مركز )Conductors Concentric ،)شامل تعدادي

قیمت :0 ريال
مشخصات محصول