لیست قیمت سینکلن انگلستان متعارف

صفحه اصلی لیست قیمت سینکلن انگلستان متعارف

 
ردیف نـــــام  کـــــالا
1 دتکتور دودی اپتیکال باپایه sincolnانگلستان  دارای استاندارد LPCB
2 دتکتور حرارتی باپهs incoln انگلستان دارای استاندارد LPCB
3 دتکتور دودی حرارتی MULTI SENSOR COMBINE  دارای استاندارد LPCB
4

شستی اعلام حریق sincoln انگلستان بشکن دارای استاندارد LPCB و تائیدیه آتش نشانی

5

شستی اعلام حریقsincoln انگلستان نشکن دارای استاندارد LPCB و تائیدیه آتش نشانی

6 آژیر اعلام حریق پایه کوتاه sincoln انگلستان دارای استاندارد LPCB 
7 آژیر اعلام حریق پایه بلند sincoln انگلستان دارای استاندارد LPCB 
8 استروب لایت پایه کوتاه sincoln انگلستان 
9 استروب لایت پایه بلنـــد sincoln انگلستان  
10 استروب + آژیر پایه کوتاه   دارای استادارد  LPCB و تاییدیه آتش نشانی 
11 استروب + آژیر پایه بلنـــد  دارای استادارد LPCB و تاییدیه آتش نشانی
12 چراغ ریموت APOLLO / LED
13 کارت 4 زون برای افزایش پانل
14 کنترل پانل  تک زون sincoln انگلستــان FP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
15 کنترل پانل  2 زون  sincolnانگلستــان FP    دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
16 کنترل پانل  4  مداری sincoln انگلستان CFP   دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
17 کنترل پانـل  8 مداری sincolnانگلستان CFP   دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
18 کنترل پانل 12 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
19 کنترل پانل 16 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
20 کنترل پانل 20 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
21 کنترل پانل 24 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
22 کنترل پانل 28 مداری C-TEC انگلستان MFP  دارای LPCB و تاییدیه آتش نشانی-  بدون باتری
23 گاز دتکتور شهری ترکیه ای sismek
24 کنترل پانل 1+3 ( اعلام و اطفاء) ساخت کمپانی C-TEC انگلستان
25 بیم دتکتور  ساخت کمپانی fire fithing انگلستان مدلfire ray 5000 با پوشش دهی 100 متر