لیست قیمت سینی کابل

صفحه اصلی لیست قیمت سینی کابل

 

  سایز سینی   ورق نمره 70   ورق نمره 90   ورق نمره1  ورق نمره 1/25   ورق نمره 1/5     ساپورت
 کف 5 سانت      28000     38000     40000     50000      63500     9000
 کف ده سانت     37500     50500        54000     67000     84000   11000
کف 15 ساانت     76500     63000     67000     84000    105000   13000
کف 20 سانت     56000     76000     80000   100000    126000   15000
کف 25 سانت    65000        88500    94000   117000    147000   16500
کف 30 سانت     74000   101000   108000   133000    168000   18000
کف 40 سانت     93500     126000   134000   167000   210000   35000
کف 50 سانت     177000   188000  234000    295000